Handlingsplan

Ateist Sverige Förening skall, utifrån sin Vision och Värdegrund, sträva åt att förverkliga och genomföra nedanstående punkter:

Nedan följer en fördjupad förklaring på varje punkt

Uppdatera innebörden av ordet ”ateist” 

Ordet ”a-teism” är en negation av ordet ”teism” och betyder, strikt sett; en person som inte tror på en gud som skapade universum och som fortfarande har påverkan i hens liv. Där finns även en annan negation rörande gud, ”a-deist”. Vilket betyder, strikt sett; en person som inte tror på någon gud som skapade universum och som sen inte har någon påverkan i hens liv.

Språk är föränderligt, i synnerhet talspråk utvecklas. Vi ser tydligt att vardagsbetydelsen av vad en ateist är, inte enbart är en negation av ordet teist. Ordet ”ateism” har kommit att användas som en motpol till trosuppfattning. På sociala medier och internationellt sett är detta väldigt tydligt; ”en ateist är en person med avsaknad av tro på några gudar, högre makter samt religiös tillhörighet.”

Encyclopedia Britannica har t.o.m. utökat betydelsen för ateism att innefatta ”…kritik och förnekelse utav metafysisk tro på gud och spirituella varelser.

I dagligt tal används således ordet ”ateist” som en negation till ”teist”, ”deist” samt ”religiös”.  Vi vill därför att ordet ”ateism” skall utöka sin betydelse till: ”avsaknad av tro på några gudar, högre makter samt religiös tillhörighet.”


2016 skrev dåvarande President Barack H. Obama under Frank R. Wolf International Religious Freedom Act, där man för första gången någonsin i modern tid, tar juridisk hänsyn till ateister som grupp. På grund av det hat som stora grupper av kristna i USA har mot ateister, då ateism felaktigt är likställt med kommunism, så kunde man inte skriva ut ”ateister” utan fick då använda synonymet: ”non-theists”. Felaktigheterna i att likställa kommunism med ateism är sedan länge utredda, se gärna Michael A. Sherlocks förklaring av ”Atheist Atrocities Fallacy” för en utförligare förklaring.

Fortsättningsvis i detta dokument kommer ”ateism” och alla dess variationer att hänvisas till vår betydelse av ordet: ”avsaknad av tro på några gudar, högre makter samt religiös tillhörighet.”

upp

Utöka den svenska lagen så att diskriminering och hets mot ateister förbjuds och blir straffbart 

 I 13 länder är avsaknaden utav en gudstro, ateism, belagt med dödsstraff. I 22 länder får du inte lämna statsreligionen enligt lag.

I minst 59 länder får du inte ens säga något ont om statsreligionen, utan att bli straffad. Människor ifrån dessa länder kommer till Sverige med hopp och drömmar om att få leva fria ifrån, vad de anser vara, religionens och trons tunga ok. I och med att ateister idag inte räknas som en grupp enligt lagen, så kan Sverige i dagsläget inte, moraliskt ärligt, leva upp till sin egen Utlänningslag. 5 kap. Uppehållstillstånd, 1 b §. Den svenska staten kan alltså idag, genom juridiska kryphål, skicka ateister till en säker död med gott samvete.

Diskrimineringslagen tar t.ex. inte hänsyn till gruppen ateister på något vis. Därför vill vi att den befintliga lagtexten utökas till att innefatta ateister som grupp. Exempel på lämplig lagändring:

Diskrimineringslag

1 kap. Inledande bestämmelser

 Lagens ändamål

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, icke-religiositet eller icke-tro, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.”

Denna formulering skall även följa med i efterföljande stycken i Diskrimineringslagen som berör uttalade grupper.

Även i Brottsbalken vill vi se en utökning av lagen, så att brott riktade mot ateister skall anses diskriminerande och ses som ett hatbrott. Exempel på lämplig lagändring:

”Brottsbalk

”5 kap. Om ärekränkning

 5 § Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av någon annan än målsäganden. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser

  1. förtal och grovt förtal,
  2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,
  3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, icke-religiositet eller icke-tro, eller
  4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning.”

”Brottsbalk

16 kap. Om brott mot allmän ordning

 8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, icke-religiositet eller icke-tro, eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.”

Dessa formuleringar skall även följa med i efterföljande stycken i Brottsbalken som berör uttalade grupper.


(Valet utav ordalydelserna ”icke-religiositet” och ”icke-tro” är av pragmatiska skäl. Vi ser helst att ordet ”ateism” och ”ateist” skrivs ut men är fullt införstådda med att ordens betydelse inte är tillräckligt förankrad i det svenska språkbruket för att kunna användas som en juridisk term.)


Ateister har idag svårt att lämna strikt religiösa miljöer. En utökning av svensk lag, till att innefatta ateister, som en uttalad grupp, kommer att underlätta för ateister att få rätt stöd, lokalt och nationellt. Ateist Sverige Förening vill tillhandahålla ett ovärderligt skyddsnät för alla ex-religiösa ateister, oavsett lämnad trossamfund. Med en utökad lagstiftning, där ateister ges samma rättsliga skydd som andra uttalade grupper, så kan Sverige leva upp till visionen om ett sekulärt samhälle.

upp

 Vara en grundläggande del i en plattform för ateister 

Ateist Sverige Förening skall, tillsammans med andra sekulära organisationer, stödja och arbeta för ett sekulärt Sverige. Detta genom att bedriva föreningsverksamhet och föra samman ateister.

upp

Stödja ateister som vill lämna, har lämnat eller aldrig tillhört något trossamfund 

Ateist Sverige Förening skall verka för att bygga upp en plattform där ateister kan stödja varandra på en personlig nivå. Genom att vi tillhandahåller ett stödnätverk skall en ateist aldrig behöva känna sig ensam.

upp

Skapa opinion och medvetenhet om ateisters utsatthet

Ateist Sverige Förening skall genom opinionsbildning i media påvisa de orättvisor som ateister får utstå, nationellt som internationellt. Ateism är bland annat belagt med dödsstraff i 13 länder. Svenska myndigheters bristfälliga kunskaper om just detta, gör att asylsökande ateister inte får en rättvis prövning i sina mål. Deras biträdens bristfälliga kunskaper inom ämnet gör även att deras ateism ofta inte ens kommer på tal, även om deras ateism per automatik genererar en dödsdom vid en utvisning till något av dessa 13 länder. Ateist Sverige Förening skall, genom opinionsbildning, öka medvetenheten inom svenska myndigheter om den reella hotbild som ateister har mot sig. I förlängningen skall vi även utbilda svenska myndigheter genom föreläsningar och stöddokument om ateisters utsatthet och juridiska rättigheter som grupp.

upp

Aktivt stödja andra organisationer som delar vår vision om ett genuint sekulärt Sverige

Genom ekonomiskt och moraliskt stöd skall Ateist Sverige Förening aktivt vara en stödorganisation till andra organisationer som uttalat och genuint verkar för ett sekulärt Sverige. I dagsläget är Ateist Sverige Förening stödorganisation åt GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime.

upp

Vara en remissinstans rörande frågor om ateister och ateism

Eftersom ateister, i dagsläget, inte anses vara en grupp enligt svensk lag så kan vem som helst uttala sig på ateisters vägnar. T.ex. så inkom det 2016 en riksdagsmotion. I denna motion kan vi läsa följande formulering:

Även ateister accepterar i dag kristna klockringningar, om inte annat som en historisk restpost.”

Anledningen till att motionsläggarna kan uttala sig på ateisters vägnar är att det inte finns någon remissinstans för ateister. Så när motionsläggare i Riksdagen vill tala på ateisters vägnar, så kan de ta sig friheten att tala över huvudet på ateister. Att en gudstroende person, som i detta exemplet, uttalar sig på ett partis vägnar över huvudet på ateister, är inte förenligt med Regeringsformen 1. Kap Statsskickets grunder 2§;

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Vi är berättigade till samma respekt som alla andra individer och uttalade grupper.

Ateist Sverige Förening skall därför verka som en remissinstans i frågor som rör ateister som grupp. Detta för att ateister, som grupp, skall kunna tillgodose sig den respekt som är förenlig med vår grundlag.

upp

Värna om vår religionsfrihet och ett genuint sekulärt samhälle

I Kungörelse om beslutad ny regeringsform, 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter, 2 § har vi vår grundlagsskyddade rätt till religionsfrihet, ifrån det allmänna. Det allmänna, (stat, kommun och landsting), får inte tvinga sina medborgare in i ett trossamfund.

Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.

I Lagen om trossamfund 2-3 §§, har vi vår enskilda rätt till frihet från religion.

2 § Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

3 § Ingen är skyldig att tillhöra något trossamfund. Ett avtal eller löfte som strider mot denna bestämmelse är ogiltigt.

Dessa lagar är individens skydd för tvångstillhörighet i trossamfund och måste värnas om. Ateist Sverige Förening skall, genom deltagande i samhällsdebatten och opinionsbildning, värna om dessa lagar.


I ett genuint sekulärt samhälle delar alla medborgare en plattform, fri från religiöst missionerande budskap och attributer. För att vi ska kunna leva tillsammans, med frihet till religion som frihet från religion, utan skadlig friktion, är det ytterst viktigt att vår delade plattform är så neutral som möjligt.

Första delen i Lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Art. 9 ger en friheten att tillhöra vilket trossamfund man vill och utöva sin religion fritt. Andra delen i samma lag begränsar också dessa rättigheter, om ens religiösa utövande inskränker på andra personers fri- och rättigheter.

”Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.”

Ateist Sverige Förening skall, genom deltagande i samhällsdebatten och opinionsbildning, vara aktivt deltagande i att skydda personers fri- och rättigheter. Tvång till religion skall motarbetas i lika hög grad som tvång från religion.

upp

Hjälpa ateister som blir diskriminerade, hetsade mot, kränkta eller mobbade, på grunderna att de är ateister

Ateist Sverige Förening skall verka för att vara den organisation som ateister vänder sig till för hänvisning till jurister, specialiserade på diskrimineringsmål eller brottsmål innefattande diskriminerande element. Eller få juridisk rådgivning direkt, i frågor där de misstänks ha blivit diskriminerade eller hetsade mot i egenskap av deras ateism. T.ex. så kan asylsökande ateister kontakta Ateist Sverige Förening och få juridisk rådgivning om hur de ska bevisa sin ateism för Migrationsverket. Föräldrar som inte vill att deras barn ska tvingas in i en religiös miljö via skolan skall kunna få juridiska råd om vilka lagar som skyddar ateister mot religiöst tvång.

Ateister som lämnar strikt styrda trossamfund kan inte åberopa diskriminering i brottsmål rörande deras utträde ur trossamfundet, när trossamfundet försöker utöva sina egna regler och förordningar. I sådana fall skall Ateist Sverige Förening erbjuda juridisk rådgivning, hänvisningar till behjälplig plattform och stöd, i enlighet med övriga styrdokument.

upp

Ateist Sverige Förenings styrelse 2017-03-04