Värdegrund

ATSV:s Värdegrund

Ateist Sverige Förening är en politiskt och religiöst obunden sekulär och ideell förening som arbetar för att ateister skall ha samma fri- och rättigheter som övriga uttalade grupper enligt svensk lag.

Vi välkomnar alla oavsett kön, kulturell bakgrund, politisk åskådning eller sexuell läggning. Det som förenar oss ateister är en gemensam avsaknad av tro på några gudar, högre makter samt religiös tillhörighet.

ATSV skall grunda sitt arbete på den värdighet vi alla människor delar och har rätt till, i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

I Sverige skall alla människor åtnjuta samma skydd i enlighet med lagen och ingen människa skall drabbas av en handling som medför risk för förföljelse, kroppsskada eller dödsstraff. Alla människor skall behandlas med respekt för sin person och sina fri- och rättigheter.

Ateist Sverige Förenings medlemmar skall göra sitt yttersta för att verka i enlighet med följande 6 punkter:

  • Skada inga andra människor
  • Diskriminera inte
  • Ta ansvar för dina åtaganden
  • Sträva åt att vara intellektuellt ärlig
  • Acceptera aldrig orättvisor
  • Respektera dina medmänniskors fri- och rättigheter

Ateist Sverige Förenings styrelse – 2017-03-04